System Dynamics Simulation of Global Software Development Process
Jiamei Niu, Xuan Zhang, Ziqi Tang, Jingzhuan Zhao
Int J Performability Eng . 2020, (2): 171 -184 .  DOI: 10.23940/ijpe.20.02.p2.171184