Analog Circuit Fault Prognostic Approach using Optimized RVM
Chaolong Zhang, Yigang He, Shanhe Jiang, Lanfang Zhang, and Xiaolu Wang
Int J Performability Eng . 2019, (5): 1453 -1461 .  DOI: 10.23940/ijpe.19.05.p22.14531461