Design and Realization of Reliability Enhancement Test for Breech Mechanism of Large-Caliber Guns
Lijun Cao, Tong Xu, Chao Ding, Guibo Yu, and Shuhai Wang
Int J Performability Eng . 2019, (1): 116 -126 .  DOI: 10.23940/ijpe.19.01.p12.116126