Username   Password       Forgot your password?  Forgot your username? 

ISSUES BY YEAR

Volume 15 - 2019

No.1 January 2019
No.1 January 2019
No.2 February 2019
No.2 February 2019
No.3 March 2019
No.3 March 2019
No.4 April 2019
No.4 April 2019
No.5 May 2019
No.5 May 2019
No.6 June 2019
No.6 June 2019
No.7 July 2019
No.7 July 2019

Volume 14 - 2018

No.1 January 2018
No.1 January 2018
No.3 March 2018
No.3 March 2018
No.4 April 2018
No.4 April 2018
No.5 May 2018
No.5 May 2018
No.6 June 2018
No.6 June 2018
No.7 July 2018
No.7 July 2018
No.8 August 2018
No.8 August 2018
No.9 September 2018
No.9 September 2018
No.10 October 2018
No.10 October 2018
No.11 November 2018
No.11 November 2018
No.12 December 2018
No.12 December 2018

Volume 13 - 2017

No.4 July 2017
No.4 July 2017
No.5 September 2017
No.5 September 2017
No.7 November 2017
No.7 November 2017
No.8 December 2017
No.8 December 2017

Volume 12 - 2016

Volume 11 - 2015

Volume 10 - 2014

Volume 9 - 2013

Volume 8 - 2012

Volume 7 - 2011

Volume 6 - 2010

Volume 5 - 2009

Volume 4 - 2008

Volume 3 - 2007

Volume 2 - 2006

 

 

Click on the link below to view the Summary report on International Journal of Performability Engineering

 

Summary of Report

 

CURRENT ISSUE

Prev Next

Degradation Index Extraction and Degradation Trend Prediction for Rolling Bearing

Xin Zhang, Jianmin Zhao, Xianglong Ni, Haiping Li, and Fucheng Sun

Read more

Explore One Factor of Affecting Software Reliability Demonstration Testing Result

Zhenyu Ma, Wei Wu, Wei Zhang, Jianping Wang, and Fusheng Liu

Read more

On-Condition Maintenance Decision on EMU Bogie

Yonghua Li, Hongjie Yu, Yuehua Gao, and Xiaojia Liang

Read more

Lubrication Characteristics Analysis of a Rotor Bearing for Space Application

Shouqing Huang, Shouwen Liu, Xiaokai Huang, and Fangyong Li

Read more

Analog Circuit Fault Prognostic Approach using Optimized RVM

Chaolong Zhang, Yigang He, Shanhe Jiang, Lanfang Zhang, and Xiaolu Wang

Read more

Speech Enhancement Algorithms with Adaptive Methods

Chunli Wang, Peiyi Yang, Quanyu Wang, Lili Niu, and Huaiwei Lu

Read more

Edge Detection Method based on Lifting B-Spline Dyadic Wavelet

Zhibin Hu, Caixia Deng, Yunhong Shao, and Cui Wang

Read more

Word Sense Disambiguation based on Maximum Entropy Classifier

Chunxiang Zhang, Xuesong Zhou, Xueyao Gao, and Bo Yu

Read more
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com